Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พื้นที่ทุ่งใสไช( 23 มีนาคม พ.ศ.2563)

 ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พื้นที่ทุ่งใสไชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7 เมษายน 2563 ตามรายละเอียด ประกาศ อกสารประกวดราคา ราคากลาง สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.gprocurement.go.th