Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ควบคุมระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 3 เมษายน พ.ศ.2563)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ควบคุมระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ  ของงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด คลิก