Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 12 มกราคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ และติดตั้ง เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemical จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง