Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

บุคลากร

งานทะเบียนและประมวลผล

งานบริหารทรัพย์สิน

 • จองห้องเรียน
 • แจ้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทรัพย์สิน
 • แจ้งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์
 • ระบบแสกนลายนิ้วมือ
 • ระบบกล้องวงจรปิด
 • ระบบไม้กระดก
 • ระบบขอใช้รถยนต์ราชการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • งานบริหารทรัพย์สิน
 • งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม

  สำนักงานอธิการบดี

  งานคลัง

  งานพัสดุ

  ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

  สารสนเทศออนไลน์

  สนับสนุนวิชาการ

  งานพัฒนานักศึกษา

  หน่วยงานภายนอก