งานคลังและพัสดุ

ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา


งานคลัง

  นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานงบประมาณและพัสดุ
8810
  นายวชิระ แก้วพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  นางสาวสุมิตรา นาคเปลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางสาวนันทวรรณ เด็กหลี นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์ บุญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางสาวอรรัตน อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวนุชิรา รอดทิม นักวิชาการเงินและบัญชี
8811

งานพัสดุ

  นางสาวอรดา ภักดี นักวิชาการอุดมศึกษา
8813
  นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ
8825
  นางกัญญา อินทฤกษ์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8812
  นางสาววรชร คุ้มเดช นักวิชาการอุดมศึกษา
8814
  นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวศิริยาภรณ์ โชตยานนท์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวกุษาวดี เพชรสุข นักวิชาการพัสดุ
8814