งานงบประมาณและพัสดุ

ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)         ดูข้อมูลทั้งหมด


แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน เมษายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินรายได้)         ดูข้อมูลทั้งหมด


แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 (เงินรายได้)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน เมษายน 2563