งานคลังและพัสดุ

ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)


แจ้งการโอนเงินเข้าวันที่ 6 ก.พ. 64 (เงินงบประมาณ)

ไม่มีรายการโอนเงินให้กับบุคลากรในเดือน มกราคม 2564 (เงินงบประมาณ)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (เงินงบประมาณ)

ไม่มีรายการโอนเงินให้กับบุคลากรในเดือน พฤศจิกายน 2563

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 (เงินงบประมาณ)

ไม่มีรายการโอนเงินให้กับบุคลากรในเดือน กันยายน 2563

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน เมษายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มีนาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มกราคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)