งานงบประมาณและพัสดุ

ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์การโอนเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)


แจ้งการโอนเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน เมษายน 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มีนาคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน มกราคม 2563(แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน)