pizza hut wallpapers
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8808
  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8807, 8913(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8806, 8913(เลขา)
  อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
8913 (เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8805,2071 (เลขา)
  ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
8868 , 8854(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
8826(เลขา)
  ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
  ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ
8806
  ดร.ณัฐพล บุญนำ ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
8833 (เลขา)
  ดร. สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
8840
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8830,8801 (เลขา)
  นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8901
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร
  นางสาวอัจฉรา นาคครื้น รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
8831
  นางสาวทิพวรรณ ณ พัทลุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8832
  นางอัญชิสา บุญนิสัย นักวิชาการอุดมศึกษา
8833
  นางสาวณัฐวดี ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8913
  นางสาวรุจิรดา อุษณพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
  นางสาวขนิษฐา ตรียภาพ ครูหอพัก (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
-
  นางสาวนริศรา เหล็กนาพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ )
-
  นางสาวปัทมาวรรณ บุญอุดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ )
-
  นางสาวพรธิดา เสือนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
-
  นายสัณหณัฐ แก้วมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
-
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  นายอภินันท์ ภูศรี รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8803
  นางพรนิภา พลฤทธิ์ บุคลากร ชำนาญการ
8904
  นายณัฐพล บุญประกอบ นิติกร
8905
  นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน นักวิชาการอุดมศึกษา
8903
  นางจุฑามาศ อ่อนคู เลขานุการ
8808
  นางสาวอรสา บำรุงศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8801
  นายภัทรพงศ์ ชาวคีรี เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นายปรตา ทองคำงาม เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นางสาววารุณีย์ อำนวย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8900
  นางสาวดาวณี แถมเงิน นักวิชาการอุดมศึกษา (ประชาสัมพันธ์)
8804
  นายสราวุธ บุญชูศรี นักวิชาการอุดมศึกษา (ประชาสัมพันธ์)
8834
  นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8802
  นายวโรตม์ พัฒนสมุทร นิติกร
8905
  นางสาวผ่องพรรณ พัวพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8913
  นางสาวปรีญาภรณ์ เอียดประพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
-
งานคลัง
  นางวิราพรรณ แสงสาคร รักษาการแทนหัวหน้างานคลัง
8810
  นายวชิระ แก้วพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  นางสาวสุมิตรา นาคเปลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางสาวนันทวรรณ เด็กหลี นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์ บุญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางสาวอรรัตน อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชี
8814
  นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  นางสาวนุชิรา รอดทิม นักวิชาการเงินและบัญชี
-
งานพัสดุ
  นางสาวอรดา ภักดี รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุ
8813
  นางกัญญา อินทฤกษ์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8812
  นางสาววรชร คุ้มเดช นักวิชาการอุดมศึกษา
8814
  นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวศิริยาภรณ์ โชตยานนท์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวกุษาวดี เพชรสุข นักวิชาการพัสดุ
8814
งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม
  นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
077-278825 ภายใน 8825
  นายธนพล คงทรัพย์ วิศวกร(โยธา)
077-278825 ภายใน 8825
  น.ส.อรชร ลั่นเต้ง วิศวกร(ไฟฟ้า)
077-278820 ภายใน 8820
  นางสาววริตา หนูพุ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278820 ภายใน 8820
  น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา วิศวกร(โยธา)
077-278820 ภายใน 8820
  นายเมธา อำไพเมือง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)
077-278820 ภายใน 8820
  นายสถาพร ทัศน์ทอง ช่างไฟฟ้า
077-278825 ภายใน 8825
  นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ นายช่างเทคนิค
077-278825 ภายใน 8825
  นายจันติ๊บ ใจยา ช่างทั่วไป
077-278825 ภายใน 8825
  นายเจษฎา โชคเจริญผล นักวิชาการอุดมศึกษา (หน่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช)
-
  นายศุภชัย รักวงค์ นักวิชาการอุดมศึกษา (หน่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช)
-
  นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ (หน่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช)
8812
งานบริหารทรัพย์สิน
  นางสาวอรชร ลั่นเต้ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
077-278820 ภายใน 8820
  นายสุริยะ คชฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายสมพงษ์ กระวี พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายดิเรก ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายสุธา กาญจนประทุม พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายสิทธิพร เกิดทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายจิรายุ ช่วยทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายกฤตภาส คล้ายทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายกรกฎ ฮะทะโชติ พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายอดุลย์ คุ้มปลอด พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นายวัชรินทร์ เสวตเวช พนักงานขับรถยนต์
077-278826 ภายใน 8826
  นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล ผู้จัดการโรงแรม
077-278822 ภายใน 8822
  นางสาวฤทัยกานต์ สักกุณา หัวหน้าผู้ควบคุมงานสวน
077-278820 ภายใน 8822
  นางสาวมาริษา เผือกเดช หัวหน้าผู้ควบคุมงานรักษาความสะอาด
077-278820 ภายใน 8822
  นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278826 ภายใน 8826
  นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278825 ภายใน 8825
  นายพชร ภัทธิยธนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278822 ภายใน 8822
งานสนับสนุนวิชาการ
  นางสิริน จันทผลึก รักษาการแทนหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
8911
  นายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8851
  นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8852
  นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ นักวิชาการอุดมศึกษา
8853
  นางสาวพีรยา จินดามณี นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวชุติมาศ ธรรมปรีชา นักวิชาการศึกษา
8910
  นายศิลปพร จันทร์เกิด นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวสิริกัลยา พานชาตรี นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวอินทิรา มัตตาพงค์ นักวิชาการศึกษา
8850
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
  นางสาวกรวรา แก้วทอง รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
8854
  นางสาวทิพวรรณ รอดกำเหนิด นักวิชาการศึกษา
8855
  นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย นักวิชาการอุดมศึกษา
8857
  นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง นักวิชาการศึกษา
8854
  นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8856
  นางสาวกานต์สิริกมล หยูทองคำ นักวิชาการศึกษา
8856
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  นายณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8861
  นางสาวพรพนม ศรีโกมุท นักวิชาการอุดมศึกษา
8860
  นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
8860
  นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการศึกษา
8860
  นางสาวสมัญญา ทวดสิญจน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวอภิญญา วนวัฒนากุล นักวิชาการศึกษา
8860
  นางสาวจิราภัทร แก้วเนิน นักวิชาการศึกษา
8861
งานทะเบียนและประมวลผล
  นางกัญญณัฐภัทร รังสี รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
8858
  นางสาวอรลักษณ์ เมืองซุม นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นายณัฐสมันตร์ รังสี นักวิชาการอุดมศึกษา
8912
  นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8858
  นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นางสาวเพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง นักวิชาการอุดมศึกษา
2123
  นางปาณิสรา พรหมอักษร นักวิชาการศึกษา
-
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก
  นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์การจัดการโรงแรมที่พักและหอพัก
8829
  นางสาวนันทวดี สรรพขาว นักวิชาการอุดมศึกษา
8829
  นายกัมปนาท แก่นบุญ นักวิชาการศึกษา
8828
  นางสาวกฎชกร บุญรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8828
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  นายลิขิต พูลพัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายนนทวัฒน์ จันอังคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายสัณหณัฐ แก้วมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
090-591-2556
  นายวิษณุ แก้วเสม็ด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นางสาวศิริพร สอนปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายณัฐนนท์ มณีนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
ศูนย์บริการวิชาการ
  นางสาวจุฑามาส แสงอาวุธ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
8835
  นางสุนีย์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา
8835
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
  นายธวัชชัย อดิเทพสถิต รักษาการหัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
8891
  นางสาว ชณัญทิตา สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8898
ผลิตสื่อ
  นางสาวสุจีรา แก้วมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8897
บริการ โสตทัศนูปกรณ์
  นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
8890
  นายจีระเดช หรรษพลางกูร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
8890
เครือข่าย
  นายจำเป็น ปรีชา นักวิชาการอุดมศึกษา
8899
  นายขวัญยืน ปานโม วิศวกร (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
8899
โปรแกรมเมอร์
  นายศรรักษ์ รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8894
  นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8895
  นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8893
  นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8896
บริการ คอมพิวเตอร์
  นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร ช่างคอมพิวเตอร์
8897
  นายราเชนทร์ เมืองหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8892
งานบรรณสารสนเทศ
  นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
2072
  นางสาวบุณยนุช ดิษกุล บรรณารักษ์
2070
  นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย บรรณารักษ์
2071
  นางจักษณา สังข์มาลี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
2073
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
  ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา รักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง
8842,8840 (เลขา)
  นายโรจน์ระวี บุญมา นักวิทยาศาสตร์
8840
  นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
8840
  นางสาวอังคณา ทองใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ)
8840
  นายสากล โพธิ์เพชร นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาวส่าหรี บุญประสพ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8843
  นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาววรรณลี โชติรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8841
  ดร.เสาวภา เมืองแก้ว นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นางสาวณิชาภา ทับจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นางสาวอรอุมา จัตุมิตร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8840
  นางอุบล ยอดราช นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
8841
  นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด นักวิทยาศาสตร์ (แปรรูปอาหาร)
8841
  นายนฤดม จำปา นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8841
  นายปิ่นพงษ์ คงชนะ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8849
  นายทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
-
  ห้องซ่อมสร้างเตรื่องมือฯ -
8848
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 3 -
8843
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 4 -
8844
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 5 -
8845
  ห้องปฎิบัติการเคมี 1 -
8846
  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 -
8849
  นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8840
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
8840
  นางสาวลลิตา ล่าหมัน พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นางสาวสายฝน ทิศกองราช พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นายธีรยุทธ ขุนรอง นักวิทยาศาสตร์
8841
  นางสาวสุมาลี สีผม นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว ช่างเทคนิค
8848
  นายวีระชาติ รอดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์
8848
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  นางสาวรุ่งนภา อนุโสภณ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาขาสุราษฎร์ธานี
077355561
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  นายศุภสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ
0-7755-57
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี
  รร. มอ.วิทยานุสรณ์ -
8998