pizza hut wallpapers
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  - รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-
  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8807, 8913(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8806, 8913(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8805,8890(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
8868 , 8854(เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ โชติขันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
077-278826 ภายใน 8826
  ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
8839
  ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ
8838
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8830
  นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8901
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร
  นางสาวอัจฉรา นาคครื้น รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
8831
  นางสาวทิพวรรณ ณ พัทลุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8832
  นางอัญชิสา จิตร์เลขา นักวิชาการอุดมศึกษา
8832
  นางสาวณัฐวดี ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8906
  นางสาวรุจิรดา อุษณพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
  นางสาวนริศรา เหล็กนาพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ )
-
  นางสาวปัทมาวรรณ บุญอุดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ )
-
  นางสาวพรธิดา เสือนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
-
  นายสัณหณัฐ แก้วมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
-
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  นายอภินันท์ ภูศรี รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8803
  นางพรนิภา พลฤทธิ์ บุคลากร ชำนาญการ
8904
  นายณัฐพล บุญประกอบ นิติกร
8905
  นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน นักวิชาการอุดมศึกษา
8903
  นางจุฑามาศ อ่อนคู เลขานุการ
8808
  นางสาวอรสา บำรุงศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8837
  นายภัทรพงศ์ ชาวคีรี เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นายปรตา ทองคำงาม เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นางสาววารุณีย์ อำนวย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8900
  นางสาวดาวณี แถมเงิน นักวิชาการอุดมศึกษา (ประชาสัมพันธ์)
8804
  นายสราวุธ บุญชูศรี นักวิชาการอุดมศึกษา (ประชาสัมพันธ์)
8834
  นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8802
  นายวโรตม์ พัฒนสมุทร นิติกร
8905
  นางสาวผ่องพรรณ รัตนมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8913
  นายรัฐศาสตร์ วิชัยดิษฐ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
-
งานคลัง
  นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานคลัง
8810
  นายวชิระ แก้วพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  นางสาวสุมิตรา นาคเปลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางสาวนันทวรรณ เด็กหลี นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์ บุญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางสาวอรรัตน อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชี
8814
  นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  นางสาวนุชิรา รอดทิม นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
งานพัสดุ
  นางสาวอรดา ภักดี รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุ
8813
  นางกัญญา อินทฤกษ์ นักวิชาการพัสดุ
8915
  นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8812
  นางสาววรชร คุ้มเดช นักวิชาการอุดมศึกษา
8814
  นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม นักวิชาการพัสดุ
8916
  นางสาวศิริยาภรณ์ โชตยานนท์ นักวิชาการพัสดุ
8917
  นางสาวกุษาวดี เพชรสุข นักวิชาการพัสดุ
8814
งานสนับสนุนวิชาการ
  นางสิริน จันทผลึก รักษาการแทนหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
8911
  นายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8851
  นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8852
  นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ นักวิชาการอุดมศึกษา
8853
  นางสาวพีรยา จินดามณี นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวชุติมาศ ธรรมปรีชา นักวิชาการศึกษา
8910
  นายศิลปพร จันทร์เกิด นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวสิริกัลยา พานชาตรี นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวอินทิรา มัตตาพงค์ นักวิชาการศึกษา
8850
  นายสิทธิกร ส่องแก้ว นักวิชาการศึกษา
8851
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
  นางสาวกรวรา แก้วทอง รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
8854
  นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย นักวิชาการอุดมศึกษา
8857
  นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง นักวิชาการศึกษา
8855
  นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8856
  นางสาวกานต์สิริกมล หยูทองคำ นักวิชาการศึกษา
8856
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  นายณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8861
  นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
8860
  นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวสมัญญา ทวดสิญจน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8861
  นางสาวอภิญญา วนวัฒนากุล นักวิชาการอุดมศึกษา
8860
  นางสาวจิราภัทร แก้วเนิน นักวิชาการศึกษา
8861
งานทะเบียนและประมวลผล
  นางกัญญณัฐภัทร รังสี รักษาการแทนหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
8858
  นางสาวอรลักษณ์ เมืองซุม นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นายณัฐสมันตร์ รังสี นักวิชาการอุดมศึกษา
8912
  นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8858
  นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นางสาวเพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง นักวิชาการอุดมศึกษา
2123
  นางปาณิสรา พรหมอักษร นักวิชาการศึกษา
-
งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม
  นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม
077-278825 ภายใน 8825
  นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278825 ภายใน 8825
  นายธนพล คงทรัพย์ วิศวกร(โยธา)
077-278825 ภายใน 8825
  น.ส.อรชร ลั่นเต้ง วิศวกร(ไฟฟ้า)
077-278821 ภายใน 8821
  นางสาววริตา หนูพุ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278820 ภายใน 8820
  น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา วิศวกร(โยธา)
077-278820 ภายใน 8820
  นายเมธา อำไพเมือง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)
077-278820 ภายใน 8820
  นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ นายช่างเทคนิค
077-278825 ภายใน 8825
  นายจันติ๊บ ใจยา ช่างทั่วไป
077-278825 ภายใน 8825
งานบริหารทรัพย์สิน
  นางสาวอรชร ลั่นเต้ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
077-278821 ภายใน 8821
  นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278826 ภายใน 8826
  นางสาวมาริษา เผือกเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278824 ภายใน 8824
  นางสาวฤทัยกานต์ สักกุณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278823 ภายใน 8823
  นายธนาชัย พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา
077-278822 ภายใน 8822
  นายพัทธพล พรหมภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278827 ภายใน 8827
  นายเจษฎา โชคเจริญผล นักวิชาการอุดมศึกษา
8828
  นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
-
  นายจีระเดช หรรษพลางกูร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-
  นายสุริยะ คชฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์
-
  นายสมพงษ์ กระวี พนักงานขับรถยนต์
-
  นายดิเรก ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์
-
  นายสุธา กาญจนประทุม พนักงานขับรถยนต์
-
  นายสิทธิพร เกิดทอง พนักงานขับรถยนต์
-
  นายจิรายุ ช่วยทอง พนักงานขับรถยนต์
-
  นายกฤตภาส คล้ายทอง พนักงานขับรถยนต์
-
  นายกรกฎ ฮะทะโชติ พนักงานขับรถยนต์
-
  นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
-
  นายวัชรินทร์ เสวตเวช พนักงานขับรถยนต์
-
  นายเสริมวิชญ์ ชนชอบธรรม พนักงานขับรถยนต์
-
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช
  นายศุภชัย รักวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช
-
  นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ (หน่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช)
8812
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก
  นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์การจัดการโรงแรมที่พักและหอพัก
8829
  นางสาวนันทวดี สรรพขาว นักวิชาการอุดมศึกษา
8829
  นางสาวกฎชกร บุญรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8828
  นายพนมสิทธิ์ สุดมา นักวิชาการศึกษา
8828
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  นายลิขิต พูลพัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายนนทวัฒน์ จันอังคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายวิษณุ แก้วเสม็ด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นางสาวศิริพร สอนปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
  นายณัฐนนท์ มณีนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8867
ศูนย์บริการวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
8839
  นางสุนีย์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา
8835
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
  นายธวัชชัย อดิเทพสถิต รักษาการหัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
8891
  นางสาว ชณัญทิตา สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8898
ผลิตสื่อ
  นางสาวสุจีรา แก้วมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8897
เครือข่าย
  นายจำเป็น ปรีชา นักวิชาการอุดมศึกษา
8899
  นายขวัญยืน ปานโม วิศวกร (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
8899
โปรแกรมเมอร์
  นายศรรักษ์ รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8894
  นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8895
  นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8893
  นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8896
บริการ คอมพิวเตอร์
  นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร ช่างคอมพิวเตอร์
8897
  นายราเชนทร์ เมืองหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8892
งานบรรณสารสนเทศ
  นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
8890 หรือ 077-278890
  นางสาวบุณยนุช ดิษกุล บรรณารักษ์
8890 หรือ 077-278890
  นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย บรรณารักษ์
8890 หรือ 077-278890
  นางจักษณา สังข์มาลี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
8890 หรือ 077-278890
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
8842,8840 (เลขา)
  นายโรจน์ระวี บุญมา นักวิทยาศาสตร์
8840
  นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
8840
  นางสาวอังคณา ทองใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ)
8840
  นายสากล โพธิ์เพชร นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาวส่าหรี บุญประสพ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8843
  นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาววรรณลี โชติรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8841
  ดร.เสาวภา เมืองแก้ว นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นางสาวณิชาภา ทับจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นางสาวอรอุมา จัตุมิตร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8840
  นางอุบล ยอดราช นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
8841
  นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด นักวิทยาศาสตร์ (แปรรูปอาหาร)
8841
  นายนฤดม จำปา นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8841
  นายปิ่นพงษ์ คงชนะ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8849
  ห้องซ่อมสร้างเตรื่องมือฯ -
8848
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 3 -
8843
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 4 -
8844
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 5 -
8845
  ห้องปฎิบัติการเคมี 1 -
8846
  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 -
8849
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
8840
  นางสาวลลิตา ล่าหมัน พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นางสาวสายฝน ทิศกองราช พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นายธีรยุทธ ขุนรอง นักวิทยาศาสตร์
8841
  นางสาวสุมาลี สีผม นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว ช่างเทคนิค
8848
  นายวีระชาติ รอดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์
8848
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  นางสาวรุ่งนภา อนุโสภณ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาขาสุราษฎร์ธานี
077355561
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี
  รร. มอ.วิทยานุสรณ์ -
8998