ข่าวประชาสัมพันธ์

TitleAuthorDate
Update!!Bill payment ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ วมว. รอบสอง แก้ไขล่าสุดkruji28/12/60
Update!!ขั้นตอนการชำระเงินการสอบรอบสอง ของโครงการ วมว. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีkruji25/12/60
Update!!bill payment ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ วมว. รอบสองkruji25/12/60
ใบลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์kruji28/08/60
Update!!ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561kruji17/07/60
Update!!ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji21/04/60
Update!!สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 kruji23/03/60
Update!!ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji23/03/60
Update!!ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji23/03/60
Update!!ค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 (กรณีจ่ายเพิ่ม) 5,000 บาทkruji16/03/60
Update!!ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.)kruji16/03/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)kruji10/03/60
Update!! bill payment ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน วมว. ชั้น ม.4 (โปรดชำระเงินภายในวันที่ 17 มี.ค.60)kruji07/03/60
Update!! ชี้แจงค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4kruji07/03/60
ใบสมัครห้องเงา วมว. ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)kruji27/02/60
สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ใบมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
เอกสารยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
bill payment โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ใบชำระโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)kruji10/02/60
หนังสือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)kruji10/02/60
ใบจ่ายเงินค่าสมัครห้องเงา รอบเพิ่มเติมkruji10/02/60
ประกาศโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติมkruji10/02/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560kruji10/02/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560kruji25/01/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองkruji09/01/60
ใบสมัครสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji05/01/60
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) kruji23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้อง เงา วมว.) ปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ประกาศรับสมัคร โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ใบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบโครงการ วมว. รอบสองkruji23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560 **(สำหรับนักเรียนที่เลือกศูนย์สุราษฎร์ธานี)**kruji23/12/59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว. ประจำปีการศึกษา 2559kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4kruji
รายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบแรก โครงการ วมว. ระยะที่ 2kruji