ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตติน เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
1. นางสาวรชฏนันท์ สุขกลับ
2. -
3. -


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ตะกั่วป่า
ชื่อโครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของเงาะบ้านกับเงาะสายพันธุ์ต่างๆ
1. นางสาวดุษรินทร์ สาแม
2. นางสาวบุญญาลักษ์ ตั้งหลัก
3. นางสาวศศิฉาย สายใจบุญ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การกำจัดลูกน้ำยุงโดยใช้หินซีโอไลต์ธรรมชาติที่ดูดซับสารสกัด จากเมล็ดสะเดา และเมล็ดน้อยหน่า
1. นายรัฐพร เด็ดรักษ์ทิพย์
2. นายทศพล ด่านธีรวนิชย์
3. นางสาวนภัสราภรณ์ วิทยาแพทย์


รางวัลชมเชย
โรงเรียน พรหมคีรีพิทยาคม
ชื่อโครงงาน การศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบฟอร์มาลินโดยใช้พืชบางชนิด
1. นายคณิศร ช่วยสร้าง
2. นายภูมิพัฒน์ วรรณโชติ
3. นายวีรวัฒน์ บุญโสภาศ

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี