ผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน โยธินบำรุง
ชื่อโครงงาน เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด Microcontroller
1. นายกลวัชร เดชารัตน์
2. นางสาวปัญญารัตน์ สุขใส
3. นางสาวปาณิสรา นิลอุบล


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล
ชื่อโครงงาน การพัฒนาชุดการทดลองการตกอย่างอิสระ
1. นายสัณหณัฐ สีลาย
2. นางสาวตวิษา มงคลประดิษฐ์
3. นางสาวรวีวรรณ เจริญรูป


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน ดีบุกพังงาวิทยายน
ชื่อโครงงาน เครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก
1. นางสาวพิยาดา บุญส่ง
2. นางสาวสุทธิณี พุ่มเอี่ยม
3. นางสาวธนภรณ์ ทองเขียว


รางวัลชมเชย
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน อินดิเคเตอร์ทดสอบตะกั่วในน้ำ
1. นางสาวชญานิศ ทองเขียว
2. นางสาวอรรถริญา สวัสดี
3. -

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี