ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน การสังเคราะห์ไฮโดรชาล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทางปาล์ม เพื่อดูดซับโลหะหนัก ในน้ำเสีย
1. นางสาวฐิติรัตน์ จันทร
2. นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม
3. นายพงศ์ภัค การวินพฤติ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เหนือคลองประชาบำรุง
ชื่อโครงงาน ไบโอโฟมจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ (Bio Foam from Natural Polymers)
1. นางสาวญาณิศา ปานดำ
2. นางสาวสายธาร ขาวขวัญ
3. นางสาววิลักษณา มาศโอสถ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน ถุงเพาะชำนาโนจากกาบกล้วย
1. นางสาวอัญชดา ด้วงสา
2. นางสาวสุพิชญา เทพหล้า
3. นางสาวสุพิชฌาย์ เทพหล้า


รางวัลชมเชย
โรงเรียน วังวิเศษ
ชื่อโครงงาน ผลิตภัณฑ์ผ้านาโนจากผ้าบาติก
1. นางสาวทิพภักดิ์ แซ่ตั๋น
2. นางสาวณัฐวดี กตัญญู
3. นางสาวจิรสุตา บุญรอด

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี