ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน พุนพินพิทยาคม
ชื่อโครงงาน ประสิทธิภาพในการป้องกันมดในครัวเรือนของถ่านจากเปลือกผลยางพารา ผสมสารสกัดจากชะพลู
1. นางสาวศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ
2. เด็กชายรัชตกร ขำดำ
3. เด็กหญิงนัทฐชา เชื้อแคนอ้น


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ชัยบุรีพิทยา
ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นเยื่อเลือกเซลลูโลสจากผักตบชวา หญ้าแฝก และธูปฤาษีในการกรองน้ำ
1. เเด็กหญิงธนาภา จองศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพิชา ทัศน์จุ้ย
3. เด็กหญิงอิสรีย์ ฉิมภักดี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน ระยะสุกที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพและปริมาณน้ำมัน
1. เด็กชายศุภณัฐ ขุนทอง
2. เด็กหญิงวันมีสุข เปาะทองคำ
3. เด็กหญิงวิชญาดา วุฒิสาโรจน์


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การศึกษาความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
1. เด็กหญิงชาลิสา แก้วพิชัย
2. เด็กชายกฤติน เพชรแก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร ชาญเสนาะ

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี