ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ชื่อโครงงาน การศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มต้านออกซิเดชันจากแป้งมันสำปะหลังที่เติมสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ในการเก็บรักษาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
1. อาจารย์อังคณา จุลบุญญาสิทธิ์
2. อาจารย์จลกล บุญรอด
.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน กระถางคืนถิ่น (Home Plant In Flower Pot)
1. อาจารย์เสาวภา จารุรัตน์
2. อาจารย์พรชัย สุชีวพลานนท์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุไหงโก-ลก
ชื่อโครงงาน วัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติ
1. อาจารย์กนกพร แซ่ซ่ำ


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อโครงงาน การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษจากธรรมชาติ
1. อาจารย์สุคนธ์ทิพย์ แก้วละเอียด
2. อาจารย์ชุติมา ฉรรกรัฐ
   

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี