ผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน โยธินบำรุง
ชื่อโครงงาน เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด Microcontroller
1. อาจารย์ทานเทพ กำลังเกื้อ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล
ชื่อโครงงาน การพัฒนาชุดการทดลองการตกอย่างอิสระ
1. อาจารย์กฤตอังกูร อนุวัฒน์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน ดีบุกพังงาวิทยายน
ชื่อโครงงาน เครื่องช่วยสวมใส่ผ้าอ้อมและกางเกงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก
1. อาจารย์สุนิษา จินดาพล


รางวัลชมเชย
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน อินดิเคเตอร์ทดสอบตะกั่วในน้ำ
1. อาจารย์กุสุมา เชาวลิต

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี