ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน พุนพินพิทยาคม
ชื่อโครงงาน ประสิทธิภาพในการป้องกันมดในครัวเรือนของถ่านจากเปลือกผลยางพารา ผสมสารสกัดจากชะพลู
1. อาจารย์ธดา ยกอินทร์
2. อาจารย์อารีพันธุ์ หวังอีน
.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ชัยบุรีพิทยา
ชื่อโครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นเยื่อเลือกเซลลูโลสจากผักตบชวา หญ้าแฝก และธูปฤาษีในการกรองน้ำ
1. อาจารย์สุนิสา เพ็ชรไพรวัลย์
2. อาจารย์สุภาภรณ์ บุตรหมีน
3.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน ระยะสุกที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพและปริมาณน้ำมัน
1. อาจารย์กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
.  
.  


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การศึกษาความเข้มข้นของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
1. อาจารย์นัยนชนก เกียรติกุลพงศ์
2. อาจารย์อัจราพรรณ ล้วนมณี
   

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี