ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน ลิฟท์ยกวีลแชร์
1. อาจารย์ยงศักดิ์ เฉิดฉายมณีนิล


เด็กหญิงสุกัญญา พฤษพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน เครื่องหั่นผลไม้
1. อาจารย์มัณฑิตา ชัยมุสิก
2. อาจารย์ธัญรส เหมจินดา


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ล๊อคกระสอบน้ำยาง
1. อาจารย์วุฒิชัย จีนเมือง
2. อาจารย์สิริพงศ์ ด้วงศรีทอง


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันและกลิ่นจากเส้นใยกล้วยในเครื่องดูดควันทำอาหาร
1. อาจารย์จุฑารัตน์ โสภา
2. อาจารย์ชมภูนุช เอกบัว

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี