qr code

ประกาศ ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 1 2 และ 3
ให้นำเอกสารดังนี้ เพื่อรับเงินรางวัล
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่แสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
******* สถานที่แข่งขัน จะจัดบริเวณ อาคารเรียนตึกตัวยูผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562


1. เด็กชายกีรติ วิละแสง ( รางวัลชนะเลิศ )


2. เด็กชายพชรพล สมศิริ ( รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 )


3. เด็กหญิงปิยนุช พินลานทุ่ม ( รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 )


4. เด็กหญิงจีรนันท์ คงรักษ์ ( รางวัลชมเชย )


5. เด็กชายนทีเทพ ปรีชา ( รางวัลชมเชย )ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ( อาจารย์ที่ปรึกษา )


1. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

2.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

3.ผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

4.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

5.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

6.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)


ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


1. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

2.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

3.ผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

4.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

5.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

6.ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

รายละเอียดประจำปี 2562

มอ
1. หนังสือเชิญโรงเรียนประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

2. หนังสือเชิญโรงเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2562

3. แบบฟอร์มบทคัดย่อ ประจำปี 2562

4. กำหนดการ/เงินรางวัลสำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

5. การอบรมและแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2562

6. เงินรางวันการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ มอ.วิชาการ ประจำปี 2562

7. ตารางแข่งขันทักษะทางวิชาการ มอ.วิชาการ ประจำปี 2562

8. รายละเอียดการแข่งขันโครงการแข่งขัน E-Sport ROV ประจำปี 2562

9. ประกวดโครงงานทางด้าน IT ประจำปี 2562

10.ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประชุมวิชาการ ปี 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

11.เอกสารแนบ 1 กติกาการสมัครโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 2562

12.เอกสารแนบ 2 รายละเอียดพร้อมใบสมัคร PSU singing contest 2019

13.เอกสารแนบ 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ PSU singing contest 2019

14.เอกสารแนบ 3 เกณฑ์การตัดสินและใบสมัครโครงการ PSU English Singing Contest 2019

15.เอกสารแนบ 4 โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิชิตหลักไวยากรณ์ HSK 3

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี