พริ้นเกียรติบัตร


ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน ทีม
1. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์ประชิด สระโมฬี
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ชนกนันท์  กรุณา พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ณิชารีย์  เนาวพงศ์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ศศิณัฏฐ์  วงศ์ท่าเรือ พริ้นเกียรติบัตร
2. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. คุณครูเสกสรร ดาราจร
พริ้นเกียรติบัตร
1.  สีสุนทร  สุวรรณบรรจง พริ้นเกียรติบัตร
2.  ณัชนนท์  อิ่มด้วง พริ้นเกียรติบัตร
3.  ธัมมปพน  บุญนำ พริ้นเกียรติบัตร
3. อำมาตย์พานิชนุกูล
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. กฤตอังกูร อนุวัฒน์
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย สัณหณัฐ  สีลาย พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ตวิษา  มงคลประดิษฐ์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว รวีวรรณ  เจริญรูป พริ้นเกียรติบัตร
4. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. คุณครูสุนิษา จินดาพล
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว พิยาดา  บุญส่ง พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว สุทธิณี  พุ่มเอี่ยม พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ธนภรณ์  ทองเขียว พริ้นเกียรติบัตร
5. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
2. นางสาวิตรี รัตนุรี
พริ้นเกียรติบัตร
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ธนภัทร  คงทน พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ทิพลดา  ระวังสุข พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว แก้วกาญจน์  จินดาวงศ์ พริ้นเกียรติบัตร
6. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี
2. นางสาวิตรี รัตนุรี
พริ้นเกียรติบัตร
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ภูวนัย  มีเผาะ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย กมณพงศ์  สิทธี พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว วิริสา  ธราพร พริ้นเกียรติบัตร
7. ทุ่งสง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-08
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวิตรี รัตนบุรี
2. นางสาวเตือนใจ ศรีจันทร์
พริ้นเกียรติบัตร
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ศรายุทธ  บุญชัย พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ปวีณา  ไชยทอง พริ้นเกียรติบัตร
3.  วรกานต์  รัตนบุรี พริ้นเกียรติบัตร
8. ศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายทนงชัย มากชิต
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย วรวิช  ชนะภัย พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย อัศนัยย์  ชูพูล พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย อาทิตย์  ปาตังคะโร พริ้นเกียรติบัตร
9. ศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายทนงชัย มากชิต
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว กุลธิดา  บัวแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ชลธิชา  สุดรักษ์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว สุนิสา  เสียงใหญ่ พริ้นเกียรติบัตร
10. ตะกั่วป่า\"เสนานุกูล\"
ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายอรรถกฤษ วันนา และนายศุภักศร วาหะรักษ์
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ยศนนท์  พลมาศ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว คุณิตา  พฤกษนันต์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว อรปรียา  นาวาล่อง พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 122 | 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี