พริ้นเกียรติบัตร


ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน ทีม
1. อื่นๆ
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-01
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว น้ำฝน  คำอุดม พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว พิรรัตน์  เกตุตะพันธุวัฒน์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว นริณี  กรมเมือง พริ้นเกียรติบัตร
2. อื่นๆ
เหนือคลองประชาบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวทิพย์ภาวรินทร์ มีกรณ์ และนายพิพัฒน์ เจริญสุข
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว กวินนาฎ  คลองยวน พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย ธีรยุทธ  ฝั่งฝา พริ้นเกียรติบัตร
3.    
3. อื่นๆ
โรงเรียนเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวจิรัญญา เกิดสม นางสายใจ พลเดช
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว พลอยไพลิน  บัวเพชร พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ศิริวรรณ  มาจันทร์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ฐิตาภา  คำภิระแปง พริ้นเกียรติบัตร
4. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวกฤษณา สัสดีพันธุ์
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว พรปวีณ์  สมเกียรติกุล พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว สริดา  ลีลาวนาชัย พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย นพกร  รักษ์เหลืองสกุล พริ้นเกียรติบัตร
5. โยธินบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายทานเทพ กำลังเกื้อ
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย กลวัชร  เดชารัตน์ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ปัญญารัตน์  สุขใส พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ปาณิสรา  นิลอุบล พริ้นเกียรติบัตร
6. โยธินบำรุง
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-07
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายทานเทพ กำลังเกื้อ
พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ปิยวัฒน์  ชูบุญทอง พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย มณีโชติ  ปานสัง พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย อภิวรรธน์  เพ็ชรเกลี้ยง พริ้นเกียรติบัตร
7. สตรีภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-08
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายอภิวัฒน์ หิรัญ
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว อภิสรา  ซ้วนเส้ง พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ปณิตา  พรหมทองแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
3.    
8. เทศบาลบ้านย่านยาว
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวชลธิชา หังเสวก
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ธัญญลักษณ์  ปานแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว มนทิรา  สวนไผ่ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว สุภาวดี  สมบูรณ์ พริ้นเกียรติบัตร
9. สุไหงโก-ลก
สุไหงโกลก
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-08
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ณัฎฐณิชา  ชมทวีป พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ณัฎฐนิช  ศรีสุวรรณ์ พริ้นเกียรติบัตร
3.    
10. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2019-08-05
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาวกุสุมา เชาวลิต
พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ชญานิศ  ทองเขียว พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว อรรถริญา  สวัสดี พริ้นเกียรติบัตร
3.    
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 123 | 124 | 125 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี