วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558 - 2561

  • วิสัยทัศน์(Vision)

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้และประเทศไทย ด้านการผลิตบัณฑิต และเป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

  • พันธกิจ(Mission)

    1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม
    2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม