มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 12 ตุลาคม พ.ศ.2565)