ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕( 13 มกราคม พ.ศ.2566)