ผู้มีสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF( 18 มกราคม พ.ศ.2566)