กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(Active Learning) ”( 8 มีนาคม พ.ศ.2566)

 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(Active Learning) ” เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบุคลากรที่อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นายณัฐสมันตร์ รังสี นางปราณี สุวรรณนิตย์ นางสิริน จันทผลึก นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง นางสาวกรวรา แก้วทอง) และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (นางสาวบุณยนุช ดิษกุล) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี