“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566( 8 มีนาคม พ.ศ.2566)

 2 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และนายธวัชชัย ทองธรรมชาติ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารโรงแรม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี