ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)( 9 มีนาคม พ.ศ.2566)