กิจกรรม PSU health and sports day( 9 มีนาคม พ.ศ.2566)

 8 มีนาคม 2566 ณ ยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม PSU health and sports day นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการมีสุขภาพที่ดีเสริมสร้างพลังชีวิต มอบความสุขสำหรับผู้เข้าร่วมงาน