กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่( 9 มีนาคม พ.ศ.2566)

 9 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมเข้าท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบ และกฎ ระเบียบต่างๆ ความเป็นมาและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี