พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)( 17 มีนาคม พ.ศ.2566)

 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ (ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี