ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฎิบัตการ ( 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554)

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเขียนผังและแผนบัญชาการระดับชุมชน เพื่อเตรียมการตอบสนองภัยพิบัติเฉียบพลัน" ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำ/ผู้นำในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้และทักษะในการเขียนผังและแผนบัญชาการการตอบสนองภัยพิบัติได้

2. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของภาคประชาชนและภาครัฐได้

ซึ่งการอบรมนี้ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้นำชุมชนและหน่วยงาน ให้มีความรู้และทักษะและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป จึงใครขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด

สามารถสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ได้ที่.. คุณเอมอ่อน สรรเพ็ชญ์ โทร.074-455-150

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rdh.psu.ac.th