ม.อ. สุราษฎร์ธานี สนับสนุนกิจกรรมต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์( 30 มกราคม พ.ศ.2555)