ทิศทางใหม่สู่การพัฒนา เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน( 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)