โครงการ “เปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2555 ( 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)