งานวิจัยระดับปริญญาตรีสู่การนำเสนอวิจัยเวทีระดับชาติ( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)