ม.อ.สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับม. สุรนารี จัดประชุม (IWEAYR-8)( 1 มีนาคม พ.ศ.2555)