ส่องแว่นขยาย : บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาชุมชน ( 8 มีนาคม พ.ศ.2555)