ม.อ. สุราษฎร์ฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบท ( 11 เมษายน พ.ศ.2555)