อ. สุวัฒน์ จุทาพฤทธิ์ ได้รับเชิญจาก SEAFDEC ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล( 26 เมษายน พ.ศ.2555)