ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย( 24 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงงาน หรือการวิจัยของนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทโครงงาน หรือการวิจัยของนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสทำการวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
อ่านต่อที่ http://www.surat.psu.ac.th/web51/newsview_all.php?key=5490%0A