โครงการ \"เส้นทางสู่นวัตวณิชย์\"( 2 มิถุนายน พ.ศ.2553)

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ที่สนใจส่งผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมในโครงการ
"เส้นทางสู่นวัตวณิชย์"
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2553
ดาว์โหลด
1. ใบสมัครโครงการฯ
2. ข้อเสนอโครงการ