โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง( 21 มีนาคม พ.ศ.2554)

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง ระหว่างวันที่  19-21  ตุลาคม  2553  และวันที่  5-7  ธันวาคม  2553     ณ  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด จัดมุมอ่านหนังสือ  มุมพักผ่อน  จัดระบบหนังสือ  และระบบการยืมคืนหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์  จัดระบบอินเตอร์เน็ต   การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนบ้านแพรกแห้ง  ผู้ปกครอง  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแพรกแห้ง  และได้รับการประสานความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี