ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)