ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ พร้อมเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง