ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 4 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ครั้งที่2)( 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จำนวน 4 ห้อง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ  และเปิดเผยราคากลางทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา รายการประกอบแบบ งวดงานงวดเงิน ราคากลางและรายการประมาณราคา