ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ( 19 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา    สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน  1  ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก