ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)( 28 ธันวาคม พ.ศ.2565)

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)