ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 5 มกราคม พ.ศ.2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาทรัพยากรประมง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 

ร่างประกาศประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ