ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2( 5 มกราคม พ.ศ.2566)

 ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  16 มกราคม 2566 ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)