ประกาศประกวดราคาจัดซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องระเบิดเยื่อ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 9 มกราคม พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องระเบิดเยื่อ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)  ประกาศประกวราคา เอกสารประกวดราคา าคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ